Algemene voorwaarden

Tenzij anders overeengekomen in een overeenkomst die is ondertekend door ZOOLYX (“ZOOLYX,” “wij,” “ons” of “onze”), zijn op de laboratorium- en adviesdiensten (gegevensverzameling, analyse en interpretatie en aanverwante laboratoriumdiensten) die wij aan u, de dierenarts of de ZOOLYX-klant verstrekken uitsluitend de hierin vermelde voorwaarden van toepassing. Indien wij analyses uitvoeren in opdracht van een dierenarts, hebben wij geen klantrelatie met de eigenaar van het dier. Indien u de eigenaar bent van een dier, lees dan het onderstaande artikel “Kennisgeving aan eigenaren van dieren” door. Indien u van onze laboratorium- of adviesdiensten gebruikmaakt dan gaat u akkoord met deze voorwaarden. Deze voorwaarden prevaleren in geval van strijdigheid met een ander document.

Geheimhouding

ZOOLYX zal geheimhouding betrachten aangaande al uw eigendomsrechtelijk beschermde en niet-openbare materialen, data, rapporten, plannen, gegevens, technische en overige informatie en zal dergelijke vertrouwelijke informatie slechts gebruiken voor het uitvoeren van analyses van monsters en het opstellen van rapporten aan u over onze bevindingen. Wij beschermen uw vertrouwelijke informatie door dezelfde mate van zorg te betrachten die wij toepassen om onze eigen vertrouwelijke informatie van soortgelijke aard te beschermen, maar ten minste een redelijke mate van zorg, om ongeoorloofd gebruik, verspreiding of publicatie van de vertrouwelijke informatie te voorkomen. In elk geval waarin informatie door middel van een dagvaarding geëist wordt door en vrijgegeven dient te worden aan een overheidsinstantie, of wanneer informatie anderszins bekend gemaakt dient te worden op grond van de wet of regelgeving, zullen wij u onmiddellijk op de hoogte stellen. U gaat ermee akkoord om de naam en/of data van ZOOLYX op geen enkele wijze te gebruiken die schade kan toebrengen aan onze
reputatie en/of ons bedrijf. In geen geval wordt onze naam gepubliceerd – op zichzelf of tezamen met die van een andere partij – zonder onze schriftelijke toestemming.

Prijzen en betaling

De prijzen zijn opgenomen in onze standaard Prijslijst die van kracht is op het moment dat ZOOLYX het monster ontvangt; de prijzen voor dierenartsen -of ZOOLYX-klanten staan vermeld in onze overeenkomsten die met u zijn aangegaan of zoals vermeld in onze Prijslijst. Indien het monster reeds in het bezit is van ZOOLYX en er bijkomende analyses worden gevraagd door dierenartsen -of ZOOLYX-klanten, geldt de standaard Prijslijst die van kracht is op het moment dat de extra aangevraagde analyses in het ordersysteem van ZOOLYX geregistreerd worden. Enkel wanneer dergelijke orders via het online orderplatform myZoolyx geplaatst worden is de orderverwerking dezelfde dag gegarandeerd. Orders die per email, telefonisch of via derden worden geplaatst kunnen tot 2 werkdagen in beslag nemen om verwerkt te worden.

Prijzen vermeld in onze overeenkomsten die met u zijn aangegaan zijn bindend voor monsters ontvangen door ZOOLYX tot en met 31/12 van het jaar van offertedatum tenzij anders gespecificeerd.

Onze standaard betalingstermijn bedraagt 14 dagen na factuurdatum. Voor de eerste aanmaning wordt geen rappelkost aangerekend en voor een tweede 10.00 euro, waarbij ZOOLYX zich het recht voorbehoudt om de eventuele kosten van een aangetekende zending tevens aan te rekenen. In geval van niet-betaling van een factuur op de vervaldag zal van rechtswege en zonder bijkomende ingebrekestelling een nalatigheidsintrest van 12% per jaar verschuldigd zijn alsook een forfaitaire schadeloosstelling ten belope van 15% op het openstaande factuurbedrag met een minimum van 65 euro. Wanneer ZOOLYX een betaling dient te verrichten aan de geadresseerde en nalaat dit te doen binnen de 15 dagen nadat dit is komen vast te staan, dan gelden eveneens bovenstaande clausules bij vertraging in de door haar uit te voeren betaling.

Wij dienen schriftelijk akkoord te gaan met een eventuele afwijking van de betalingstermijn. Wij behouden ons het recht voor om alle verdere werkzaamheden te staken indien één of meerdere facturen niet betaald worden.

Indien u betaalt met creditcard wordt het bedrag op het moment van betaling onmiddellijk gedebiteerd.

Levering van resultaten

Indien de monsters tijdig aangeleverd worden, zal ZOOLYX commercieel redelijke inspanningen betrachten om te voldoen aan de standaard doorlooptijden. Wij zullen u op de hoogte stellen indien wij een test niet kunnen uitvoeren omdat wij het monster in beschadigde, vervuilde of onjuist bewaarde staat ontvangen of omdat het monster niet voldoet aan de vereisten. Wij aanvaarden enkel verantwoordelijkheid voor verlies of beschadiging van een monster op het moment dat het monster in eigendom is overgedragen aan een werknemer van ZOOLYX. U mag een rapport alleen in zijn geheel reproduceren, tenzij na onze voorafgaandelijke schriftelijke toestemming.

Aanleveren van monsters

ZOOLYX behoudt zich het recht voor om te weigeren een monster te aanvaarden of om aanvaarding van een monster terug te draaien indien dit naar ons oordeel wellicht een onredelijk risico vormt bij de verwerking en/of analyse. U verklaart en garandeert dat een monster dat een gevaarlijke stof bevat en aan ZOOLYX overgedragen wordt, verpakt, gelabeld, vervoerd en aangeleverd wordt op een wijze die in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving. Alle specimens worden onze eigendom bij aanlevering.

Kwaliteitsborging

ZOOLYX  levert diensten in overeenstemming met haar Standaard Werkprocedures voor Kwaliteitsborging van het Laboratorium. Het is uitsluitend uw verantwoordelijkheid om u ervan te verzekeren dat de standaardpraktijken van ZOOLYX voldoen aan uw behoeften voordat u een opdracht verstrekt.

Bewaring van monsters

ZOOLYX  bewaart alle EDTA-, heparine en serumstalen ten minste 5 dagen na ontvangst in het laboratorium, waarna de monsters vernietigd worden. Specimens kunnen gedurende de in een afzonderlijke met u aangegane overeenkomst(en) genoemde periode bewaard worden; bij afwezigheid van een specifieke overeenkomst bewaren wij specimens standaard 5 dagen. Kadavers worden onder geen beding teruggebracht; wel kan een geautoriseerd vervoerder (bvb crematorium) het kadaver binnen de 5 dagen komen ophalen mits schriftelijk en voorafgaandelijk verzoek. Bij gebreke van dergelijk verzoek of na 5 dagen zal het kadaver afgevoerd worden door een erkend destructiebedrijf.

Bewaring van rapporten

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bewaren wij exemplaren van rapporten gedurende een periode van minimum vijf (5) jaar, waarna wij de rapporten kunnen vernietigen. Wij verstrekken tenzij op schriftelijk verzoek van de aanvragende dierenarts of ZOOLYX-klant uitsluitend rapporten aan de aanvragende dierenarts of ZOOLYX-klant. De eigenaar van het dier kan een kopie verkrijgen indien hij/zij de factuur van het onderzoek voldeed.

Terugnamebeleid

Bestelde en verzonden of geleverde verbruiksgoederen worden niet teruggenomen.

Beperkte garantie en aansprakelijkheidsbeperkingen

Bij het aanvaarden van werkzaamheden garandeert ZOOLYX dat wij op professionele wijze diensten verlenen met behulp van gekwalificeerd personeel en garanderen wij de nauwkeurigheid van testresultaten voor de aangeleverde monsters voor zover deze in onze faciliteiten verwerkt werden.

Voornoemde uitdrukkelijke garantie is exclusief en ZOOLYX verstrekt geen andere garantie, geeft geen andere verklaring en geen andere voorwaarde is inbegrepen, uitdrukkelijk noch impliciet, schriftelijk noch mondeling, en wij sluiten uitdrukkelijk garanties uit ten aanzien van verkoopbaarheid of voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, zorg en vakkundigheid.Wij aanvaarden geen overige aansprakelijkheid in verband met onze diensten, noch staan wij werknemers, vertegenwoordigers of andere personen toe om aansprakelijkheid voor ons te aanvaarden.

ZOOLYX is niet aansprakelijk voor niet-nakoming vanwege omstandigheden die buiten onze redelijke invloedssfeer liggen. Behalve en voor zover bepaald in toepasselijk recht ten aanzien van aansprakelijkheid als gevolg van opzet, grove schuld of fraude onzerzijds, of overlijden of letselschade als gevolg van de nalatigheid van ZOOLYX, zijn wij in geen geval aansprakelijk jegens u of een andere persoon voor winstderving, verlies van gebruik of mogelijkheden, of vanwege gevolgschade, bijzondere schade, bijkomende schade, indirecte schade, morele schade, als straf opgelegde schade of meervoudige schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot verlies van goodwill, contracten, data of apparatuur noch voor bedrijfsonderbreking, voortvloeiende uit de levering van diensten of een vertraging in de levering of het nalaten om diensten te leveren, hetzij gebaseerd op een garantie, contract, onrechtmatige daad of anderszins, zelfs indien wij waren geïnformeerd over de mogelijkheid dat dergelijke schade zou kunnen optreden.

behalve en voor zover bepaald in toepasselijk recht ten aanzien van aansprakelijkheid als gevolg van opzet, grove schuld of fraude onzerzijds, of overlijden of letselschade als gevolg van onze nalatigheid, gaat onze volledige aansprakelijkheid jegens u in verband met de levering van laboratorium- of adviesdiensten, hetzij gebaseerd op een garantie, contract, onrechtmatige daad of anderszins, het bedrag dat u betaald hebt voor een dergelijke laboratorium- of adviesdienst niet te boven. Wij aanvaarden geen juridische verantwoordelijkheid voor de doeleinden waarvoor u onze analyses, rapporten of overige diensten gebruikt.

Kennisgeving voor dierenartsen

ZOOLYX aanvaardt verzoeken om dienstverlening van en verleent advies en interpretatie uitsluitend aan dierenartsen op basis van professionals onder elkaar. Zonder dat zij persoonlijk een lichamelijk onderzoek en alle testen hebben uitgevoerd bij een patiënt, vertrouwen dierenartsen van ZOOLYX bij hun consulten en de interpretatie van testresultaten op de data die door u, de eerstelijns dierenarts, gecommuniceerd is. Onze consulten zijn niet bedoeld om uw patiënt te diagnosticeren of te behandelen. De testprotocollen en interpretaties die wij bieden, zijn gebaseerd op aanbevelingen van hedendaagse veterinaire literatuur en dienen uitsluitend als algemene leidraad. Voor elke diagnose of behandeling geldt dat u discretie dient te betrachten ten aanzien van elke patiënt op basis van een volledige evaluatie van de patiënt, waaronder begrepen achtergrond, fysiek voorkomen, klinisch en aanvullend onderzoek. Ten aanzien van een behandeling met medicijnen of een toezichtprogramma dient u steeds te verwijzen naar bijsluiters voor een volledige beschrijving van doses, indicaties, wisselwerkingen en waarschuwingen. Diagnoses en behandelingsbeslissingen zijn de uiteindelijke verantwoordelijkheid van de eerstelijns dierenarts.

Kennisgeving aan eigenaren van dieren

Als tegemoetkoming voor een cliënt van een dierenarts, kan ZOOLYX op verzoek van de dierenarts onze diensten rechtstreeks factureren aan de eigenaar van het dier. In dergelijke gevallen zijn de artikelen “geheimhouding” en “betaling” van toepassing voor de eigenaar van het dier. In geen geval heeft ZOOLYX echter een klantrelatie met de eigenaar van het dier. Wij verstrekken geen garanties aan de eigenaar van het dier en de aansprakelijkheidsbeperkingen die zijn opgenomen in het artikel “beperkte garantie en aansprakelijkheidsbeperkingen” zijn van toepassing voor de eigenaar van het dier voor zover bepaald op grond van toepasselijk recht.

Gegevensbescherming

ZOOLYX verzamelt uw persoonsgegevens om alle werkzaamheden uit te voeren in verband met de levering van diensten en producten; om onze zakelijke relatie met u op te bouwen en te onderhouden; om marketingcommunicaties aan u te versturen; om statistieken/analyses uit te voeren; om naleving van wettelijke voorschriften te garanderen; om (wettelijke) vorderingen geldend te maken; om audits uit te voeren; om toepasselijke wet- en regelgeving uit te voeren en/of toe te passen. De persoonsgegevens die wij hiervoor verwerken, behelzen de volgende categorieën: contactgegevens, betalingsgegevens, gegevens omtrent onze zakelijke relatie met u (zoals verzoeken om documentatie, gekochte goederen, diensten of aangeschafte abonnementen, aankoopgeschiedenis,  commerciële activiteiten, klachten, prijzen en documentatie m.b.t de goedkeuring van korting), gegevens omtrent de betaling van facturen.

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn of indien dit nodig is in verband met onze zakelijke relatie met u.  

Wij nemen redelijke voorzorgsmaatregelen om de beveiliging van uw gegevens te waarborgen met inachtneming van de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Indien u geen ongevraagde commerciële informatie wenst te ontvangen, kunt u ons een e-mail sturen op info@zoolyx.be. U kunt rechten uitoefenen op grond van toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens (bijv. het recht om op de hoogte gesteld te worden omtrent onze verwerking van uw persoonsgegevens en het recht om te verzoeken dat uw persoonsgegevens gecorrigeerd, aangevuld, geblokkeerd of verwijderd worden indien deze feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn). Om dergelijke rechten uit te oefenen of indien u vragen hebt, kunt u contact met ons opnemen op info@zoolyx.be.

Gegevensbescherming voor degenen op wie de gegevens betrekking hebben (bijv. uw werknemers en klanten)

Indien u gebruikmaakt van de diensten van ZOOLYX waarvoor wij gegevens van uw werknemers en/of klanten moeten verwerken (bijv. laboratoriumtesten die u nodig hebt voor de bespreking met uw cliënt die eigenaar van een dier is), blijft u de verantwoordelijke partij voor de middelen en de doeleinden van de aanverwante gegevensverwerking. Wij fungeren als uw dienstverlener handelende in de hoedanigheid van gegevensbewerker en verwerken de gegevens namens u en volgens uw instructies om zo de door u gevraagde diensten te leveren (bijv. de laboratoriumtesten). Als verantwoordelijke partij garandeert en zegt u toe dat aan alle voorwaarden op grond van de toepasselijke wetgeving omtrent gegevensbescherming voldaan wordt (bijv. de verplichting om betrokkenen op de hoogte te stellen van de verwerking van hun gegevens). ZOOLYX is niet aansprakelijk voor schade, kosten, boetes, en/of overige geldboetes als gevolg van een inbreuk op en/of overtreding of niet-naleving van de toepasselijke wetgeving omtrent gegevensbescherming in dit opzicht, tenzij een dergelijk handelen of nalaten op basis van een uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke overeenstemming met u beschouwd kan worden als contractbreuk. U stelt ons schadeloos tegen alle mogelijke vorderingen van derden in dit opzicht.

Wij kunnen gegevens die u ons doet toekomen ten aanzien van degenen op wie de gegevens betrekking hebben (bijv. werknemers en cliënten) verder verwerken voor uitsluitend historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. U garandeert dat u degenen op wie de gegevens betrekking hebben dienovereenkomstig op de hoogte stelt voordat u hun persoonsgegevens aan ons verstrekt.

Geen strijdige voorwaarden

ZOOLYX aanvaardt geen inkooporder of andere opdracht voor werkzaamheden die voorwaarden omvat die afwijken van deze Standaardvoorwaarden en wij maken bezwaar tegen strijdige voorwaarden die zijn opgenomen in een aanvaarding of door u verstrekte opdracht.

Toepasselijk recht

Op deze Standaardvoorwaarden en de daarin beoogde transacties en alle nadere overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing zonder verwijzing naar de beginselen van het conflictenrecht. Het Weens Verdrag uit 1980 betreffende de internationale verkoop van goederen (CISG) is niet van toepassing. Alle geschillen tussen partijen met betrekking tot deze Standaardvoorwaarden, de daarin beoogde transacties en alle nadere overeenkomsten, hetzij op basis van een contract, onrechtmatige daad of anderszins, anderszins, worden exclusief berecht door de rechtbanken van Eerste Aanleg en Koophandel van het arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent en het  Vredegerecht van het kanton Zelzate (naar gelang de aard en/of waarde van het geschil).

Zoolyx NV
Groeneweg  17 –  B-9320 Aalst  –  Belgium
Tel. +32 (0)53 72 90 20 
info@zoolyx.be – www.zoolyx.be
RPR Dendermonde – BE 0549.932.689