Privacy clausule

Hoe komen persoonsgegevens in ons bezit?

De gegevens komen in het bezit van ZOOLYX door een online contactformulier in te en daarvoor tevens de toestemming te geven (via opt-in/aanvinken onderaan een formulier) of door een analyse-aanvraag in te sturen. Ook kan het zijn dat dergelijke gegevens via mail of telefonisch worden opgevraagd/bezorgd.

Wie heeft toegang tot de gegevens, hoe worden deze verwerkt en waarvoor worden ze gebruikt?

Enkel het personeel van ZOOLYX heeft toegang tot deze gegevens. Derden krijgen in principe geen directe toegang tot deze gegevens, tenzij dit nodig is voor de samenwerking met andere artsen, specialisten, laboranten, … .

ZOOLYX behoudt zich evenwel het recht voor om bepaalde overheidsinstellingen toegang (direct of indirect) tot de gegevens te bieden wanneer hiervoor de nodige legitimiteit bestaat. Zo kan ZOOLYX bijvoorbeeld politiediensten toegang bieden tot de gegevens voor zover zij optreden binnen hun wettelijke opdracht van opsporing en vervolging van misdrijven. Zoolyx kan deze data overmaken aan overheidsinstanties (lokaal of federaal, gerechtelijk of administratief) in het kader van de uitvoering van hun wettelijke opdrachten, aan de geschillenbeslechtingsinstelling met het oog op het voeren van een geschil.

De verwerking gebeurt uitsluitend in functie van de door ZOOLYX aangeboden diensten (uitvoeren van diergeneeskundige analyses). Uw persoonlijke informatie blijft steeds vertrouwelijk en zal niet ter beschikking van derden worden gesteld, tenzij we hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebben gekregen. Uw gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden voor commerciële doeleinden.

E-mailadressen worden ook gebruikt, na het geven van uw toestemming via een opt-in/aanvinken bij inschrijving, om u op de hoogte te brengen via nieuwsbrieven van nieuwe diensten, tips en weetjes of promoties. U kan zich te allen tijde uitschrijven voor deze nieuwsbrief, via een link onderaan de nieuwsbrieven.

Verder worden contactgegevens gebruikt voor het toesturen van resultaten, voor facturatie doeleinden, om de boekhouding wettelijk in orde te brengen en om u te kunnen contacteren of informeren.

Welke gegevens worden bijgehouden?

ZOOLYX verwerkt enkel de contactgegevens (zoals: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en de gegevens van uw huisdier) die nodig zijn om u te contacteren, te informeren of om uw huisdier te kunnen onderzoeken of verzorgen.

Hoelang worden de gegevens bijgehouden?

Gegevens worden voor onbepaalde duur bijgehouden, tenzij gevraagd wordt om deze te verwijderen (u heeft het recht om vergeten te worden). Bijvoorbeeld wanneer u geen klant meer wenst te zijn bij ZOOLYX en de samenwerking wenst stop te zetten.

Hoe kunnen incorrecte gegevens gecorrigeerd worden?

U heeft het recht op toegang tot uw persoonsgegevens, evenals het recht om verbeteringen aan te laten brengen aan uw gegevens indien deze foutief zijn. Deze kunnen te allen tijde opgevraagd worden aan ZOOLYX.

Indien gewenst, kan u op elk ogenblik vragen geschrapt te worden uit de verwerking die wij hebben aangelegd. Het volstaat een e-mail te versturen naar ons email adres met duidelijke vermelding van naam en email adres dat u wenst te schrappen. Bij de opvraging van de gegevens wordt de identiteit van de persoon steeds nagevraagd, zodat gegevens niet zomaar doorgegeven worden aan eender wie.

U dient ZOOLYX onverwijld op de hoogte te houden over iedere wijziging van naam of benaming, adres, e-mailadres, telefoon- en of andere gegevens die van belang zijn voor een correcte uitvoering van de aan haar toevertrouwde taken.

Cookies

Zie Cookiebeleid

Gezien de privacywetgeving sterk evolueert, kan de privacy clausule worden aangepast; deze is op elk ogenblik beschikbaar op de site voor consultatie.