AMCRA is een kenniscentrum inzake veterinair antibioticagebruik. Het stelt zich tot doel antibioticaresistentie te voorkomen om volksgezondheid, diergezondheid en dierenwelzijn te vrijwaren. AMCRA is samengesteld uit belanghebbende overheidsorganisaties, vertegenwoordigers uit de farmaceutische en voederindustrie, landbouw en dierenartsenorganisaties. Naast het verzamelen en analyseren van antibioticagebruik en resistentiegegevens bij dieren, organiseert het sensibilisatiecampagnes en formuleert het praktische adviezen en richtlijnen rondom diergeneeskundig antibioticagebruik.

In de richtlijnen wordt rekening gehouden met het klinische belang en ernst van een bacteriële infectie bij het dier enerzijds en het belang van de werkzaamheid van een antibioticum of antibioticumklasse voor humaan gebruik zoals gedefinieerd door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) anderzijds, naast uiteraard het cascadesysteem en het wettelijk kader dat in België bestaat voor geneesmiddelengebruik bij voedselproducerende dieren. De bedoeling van de richtlijnen is het bevorderen van een verantwoord en voorzichtig gebruik van antibacteriële middelen door de praktijkdierenarts om de selectie en verspreiding van antibacteriële resistentie tegen te gaan. De dierenarts is en blijft zelf verantwoordelijk voor de keuze om al dan niet antibacteriële middelen in te zetten, en voor de keuze van het antibacterieel middel, indien antibacteriële therapie noodzakelijk is.